Refundacja podatku VAT

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej.

 

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

 

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

  • osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023   - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

 

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r.  lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy.

 

Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Realizatorem świadczenia na terenie Gminy Oświęcim jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Grojec, ul. Beskidzka 100, tel. (0-33) 846 64 35, platforma ePUAP: i6u995eomz.

Uwaga!

Przedłużona  została możliwość refundacji podatku VAT od paliw gazowych do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim w terminie do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

 

Druk wniosku jest do pobrania w siedzibie OPS lub na dole komunikatu.

 

Wniosek do faktur obejmujących okres  od 01 stycznia  2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wniosek do faktur obejmujących okres  od 01 stycznia  2024 r. do 30 czerwca 2024 r.