Korpus Wsparcia Seniorów

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” – EDYCJA 2024

 

Gmina Oświęcim otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 35.896,00 zł

Kwota dofinasowania programu w 2024r.  wynosi: 28.716,00 zł

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, świadczone w ramach programu, powinny obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł I dofinansowanie: 8.539,00 zł

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

Moduł II dofinansowanie: 20.177,00 zł

 

Cel programu

 • Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.
 • Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych

 

Zadania realizowane w ramach programu

Ze środków Programu na terenie Gminy Oświęcim pokrywane są koszty związane z  zakupem usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu oraz koszty związane z organizacją świadczonych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

 

Grupy docelowe

1. Bezpośrednimi adresatami programu są wszystkie gminy w Polsce (miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie).

2. Pośrednimi adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim.

W ramach Modułu I zapewniane są usługi sąsiedzkie, które są świadczeniem uregulowanym pod koniec lipca 2023 roku na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Doprecyzowano w niej m.in. zapisy dotyczące kwestii świadczenia usług sąsiedzkich jako formy usług opiekuńczych.

Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Zgodnie ustawa  usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę. W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wdrożenie usług sąsiedzkich przyczyni się do rozwoju usług społecznych, głównie dla osób starszych, które wymagają np. pomocy przy zrobieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką

 

Opaska bezpieczeństwa połączone są z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 

Dzięki realizacji Programu poprawie ulegnie funkcjonowanie i poczucie bezpieczeństwa seniorów,  którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

 

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

GALERIA