Stypendia szkolne

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana jest  uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

 

Rodzaje pomocy :

  1.  stypendium szkolne

  2. zasiłek szkolny  

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

  1.  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  2.  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonym  umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 

Stypenium szkolne udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Oświęcim.