Fundusz Alimentacyjny

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie  tytułu wykonawczego, w przypadku ich bezskutecznej egzekucji, a głównie :

1)     warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,

2)     działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Przed wejściem ww. ustawy przedmiotowa pomoc państwa realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.    

Do dnia 30 września 2008 r. osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji otrzymywały pomoc w formie zaliczki alimentacyjnej.

W ustawie tej określone były również zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Jednak dotychczas z pomocy państwa mogły korzystać jedynie dzieci wychowywane przez samotnych  rodziców.

Obecnie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń.