Asystent rodziny

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej,  uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju. 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 

1) pracy z rodziną :

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
 • terapii i mediacji
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń
 • oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami
 • samopomocowymi”.
 • skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, polegającej na:

 a) przydzieleniu Rodziny Wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

b) skierowaniu dziecka do placówki wsparcia dziennego.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.

Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych występuje odpowiednio do kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych z wnioskiem o jego przydzielenie.

Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług społecznych przydziela rodzinie asystenta rodziny.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Oświęcim jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Adres : Grojec, ul.Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim.

Kontakt :

Monika Knapczyk – Asystent Rodziny

telefon :  (33) 846 64 39, e’mail : m.knapczyk@ops.gminaoswiecim.pl

 

Ewa Kinalska - starszy specjalista pracy socjalnej

Telefon (33) 846 64 28, e’mail : e.kinalska@ops.gminaoswiecim.pl