Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

     

            

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2024

 

Gmina Oświęcim otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.  

 

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 132.293,63 zł

Kwota dofinasowania programu w 2024 r.  wynosi: 132.293,63 zł

 

Opis programu

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności za usługę.

 

Cel programu

 

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny
 2. osobistej;
 3. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról  w rodzinie;
 4. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 5. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się  z otoczeniem.

 

Zadania realizowane przez gminę w ramach programu

Ze środków Programu pokrywane są koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta. 

Kosztami związanymi bezpośrednio z realizacją usług asystencji osobistej są:

 1. wynagrodzenie asystenta za wykonaną usługę asystencji osobistej
 2. koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu. Koszt przejazdów asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest kosztem kwalifikowanym, wyłącznie w przypadku jednoczesnego przejazdu asystenta i uczestnika
 3. koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub

społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi;

 

Grupy docelowe

Program adresowany jest do :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Realizacja programu:

Na terenie Gminy Oświęcim Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Usługę asystenta zaplanowano  dla 24 osób.

Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem:

 https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024