Dodatek osłonowy

Dnia  4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia mieszkańcy Gminy Oświęcim składają do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Adres : Grojec, ul. Beskidzka 100,  tel. 33 846 64 35.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie OPS lub na dole strony.

 

Dodatek  przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody (określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych) nieprzekraczające kwoty:

 •  2100zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 •  1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.  

W przypadku gdy wysokość dochodu na osobę przekroczy powyższe kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą przysługującego dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony dochód.

Przy czym minimalna kwota wypłacanego dodatku  wynosi 20 zł.

 

Wysokość dodatku zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wykorzystywanego źródła ogrzewania.

W przypadku korzystania z energii elektrycznej lub gazu ziemnego  wyniesie:

 • 400zł  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), świadczenie wyniesie:

 • 500,00zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750,00zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dodatek wyłacany będzie w następujących terminach :

 • w przypadku złożenia wniosku do dnia 31.01.2022 r. wypłata nastąpi w 2 równych ratach

- pierwsza rata do dnia 31.03.2022 r.

- druga rata do dnia 02.12.2022 r.

 • w przypadku złożenia wniosku po dniu 31.01.2022 r. wypłata nastąpi jednorazowo (w całości) niezwłocznie po przyznaniu.


DODATEK OSŁONOWY W 2024 r.

 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono wsparcie w formie dodatku osłonowego. 

 

 Nowe wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Adres : Grojec, ul. Beskidzka 100,  tel. 33 846 64 35.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.

Nowy formularz wniosku na rok 2024 dostępny jest w siedzibie OPS oraz na dole strony.

 

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Dodatek osłonowy wynosi odpowiednio:

1.  228,80 zł   dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2.  343,20 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się  z 2 do 3 osób

3.  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  z 4 do 5 osób

4.  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  z  6 i więcej osób

Dla osób wykorzystujących źródło ciepła zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi przysługuje podwyższony dodatek osłonowy :

1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  z 2 do 3 osób

3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się  z 4 do 5 osób

4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

Dodatek osłonowy przysługuje również w przypadku gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przekracza kryterium dochodowe.

Wówczas wysokość dodatku stanowi różnicę między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

UWAGA!

Wpis do CEEB można dokonać elektronicznie na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl lub składając deklarację w Urzędzie Gminy Oświęcim.

Jednak samo złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z uzyskaniem wpisu. Bowiem Wójt ma czas 6 miesięcy na wprowadzenie deklaracji do CEEB.

 

Więcej informacji na temat świadczenia znajdą Państwo  tutaj