Dotacje

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - NA 2024 ROK

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – NA 2024 ROK

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA WYPŁATĘ DODATKU NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO REALIZUJACEGO PRACĘ SOCJANĄ - NA 2023 ROK

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA ORAZ ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” - 2024

 

ŚRODKI FINANSOWE  Z FUNDUSZU PRACY  Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH NA DZIEŃ OGŁOSZENIA „PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2023” ORAZ KOSZTÓW ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY ZA OKRES LISTOPAD- GRUDZIEŃ 2023 

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - NA 2024 ROK

 

Gmina Oświęcim otrzymała dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

 

Całkowity koszt zadania w 2024 r. wynosi: 2.611.831,00 zł

Kwota dofinasowania zadania w 2024 r. wynosi: 151.487,00 zł

 

Opis zadania

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

 

Cel zadania

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • dożywianie dzieci;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Realizacja zadania  

Dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy   o finansach publicznych . Otrzymana dotacja zapewni dofinansowanie kosztów obsługi  realizacji w/w. zadań.

Data podpisania umowy 21.02.2024 r.

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – NA ROK 2024

 

Gmina Oświęcim otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Polski. 

Całkowity koszt zadania  w 2024 r. wynosi:  5.953,00 

Kwota dofinasowania zadania w 2024 r.  wynosi: 4.762,00 

 

Ponadto z Funduszu Pomocy otrzymała środki finansowe na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywatelii Ukrainy. 

Całkowity koszt zadania  w 2024 r. wynosi:  4.890,00 zł

Kwota dofinasowania zadania w 2024 r.  wynosi: 4.890,00 zł

 

Opis zadania

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmuje:

 1.   stypendium szkolne
 2.   zasiłek szkolny

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

 

Cel zadania

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana jest  uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

 

Realizowane zadania w ramach pomocy materialnej:  

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowane są dwa zadania:

 1. Stypendium szkolne, które może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (poniżej kryterium dochodowego  ustawy o pomocy społecznej),  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Grupy docelowe

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego są zamieszkali na terenie gminy Oświęcim:

 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Realizacja zadania  

Na terenie Gminy Oświęcim zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs w Grojcu i obejmuje:

 1. Stypendium szkolne

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwoty 528 zł i ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu. Musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów.

 1. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.. Poprzez zdarzenie losowe rozumie się powódź, pożar, kradzież, wypadek, nagłą chorobę, śmierć oraz inne zdarzenia.

Realizacja zadania zmniejszy różnice w dostępie do edukacji i umożliwieni pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia jak również zdarzenia losowego. Realnie odciąży budżet domowy od konieczności pokrywania niezbędnych kosztów związanych z edukacją ucznia.

 

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA WYPŁATĘ DODATKU NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO REALIZUJACEGO PRACĘ SOCJANĄ - NA 2023 ROK

 

Gmina Oświęcim w dniu 24 października 2023 r. podpisała umowę z Urzędem Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie i otrzymała dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na wypłacie dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi: 51.550.66 zł.

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa w 2023 r. wynosi: 28.235,00 zł

 

Opis zadania

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Cel zadania

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Realizacja zadania  

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie.

Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe. Przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych beneficjenta dotacji i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.

Otrzymana dotacja zapewni dofinansowanie kosztów obsługi  realizacji w/w. zadań.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA ORAZ ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” - 2024

 

Gmina Oświęcim otrzymała dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń „za życiem” – 2024.

 

Szacowana wartość zadania w 2024 r.  wynosi : 6 553 542,06 zł.

Kwota dofinasowania zadania w 2024 r.  wynosi: 4 879.534,13 zł.

 

Opis zadania

Są to zadania zlecone finansowane w całości z budżetu państwa. Przyznawane i realizowane na podstawie:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Cel zadania

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mają na celu wsparcie rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Grupy docelowe

 • rodzin z dziećmi,
 • osoby dorosłe i dzieci z niepełnosprawnościami
 • osoby uprawnione do alimentów
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych GOPS  wypłaca następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

1.      Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 •  samotnego wychowywania dziecka,
 •  wielodzietności,
 •  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2.      Świadczenie pielęgnacyjne
3.      Zasiłek pielęgnacyjny
4.      Specjalny zasiłek opiekuńczy
5.      Zasiłek dla opiekuna
6.      Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
7.      Świadczenie rodzicielskie
8.      Jednorazowe świadczenie „za życiem”

Fundusz alimentacyjny  to pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Realizacja zadań

Na terenie Gminy Oświęcim realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń  „Za życiem” zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu.

 

Więcej informacji pod linkiem:

Swiadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

 

 

ŚRODKI FINANSOWE  Z FUNDUSZU PRACY  Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTÓW RODZINY ZATRUDNIONYCH NA DZIEŃ OGŁOSZENIA „PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2023” ORAZ KOSZTÓW ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY ZA OKRES LISTOPAD- GRUDZIEŃ 2023 

 

Gmina Oświęcim otrzymała środki finansowe  z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” tj. 22 października 2023 r. oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad- grudzień 2023 r.

 

Całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi:  20.782,24 zł

Kwota dofinasowania zadania w 2023 r. wynosi: 16.056,78 zł

 

Opis zadania

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” tj. 22 października 2023 r. oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad- grudzień 2023 r.

 

Cel zadania

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodziny.

 

Realizacja zadania  

Dotacja zostanie przeznaczona na  jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”, oraz na koszty zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad- grudzień 2023r. 

 

Otrzymana dotacja zapewni  wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wsparcia rodziny. 

 

Data podpisania umowy 20.12.2023 r.