Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy/ ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim informuje, że z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

UCHYLENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE tzw. 40 zł

Jedną  z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja  art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. W związku ze zmianą, osoby i podmioty, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, składając wnioski wyłącznie za okres obejmujący zakwaterowanie do dnia 30 czerwca 2024 r.

UWAGA!

Wniosek o świadczenie pieniężne, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres do dnia 30 czerwca 2024 r., składać będzie można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Osoba użyczająca dotychczas lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc w obiektach zbiorowego zakwaterowania o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.     

 

UCHYLENIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 zł              

Od 1 lipca 2024 r. zostanie wygaszone jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przeznaczane na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Obywatele Ukrainy, będą mogli ubiegać się o świadczenia składając wnioski wyłącznie do dnia 30 czerwca 2024 r. Po upływie ustawowego terminu wnioski nie będą przyjmowane.

 

ZMIANY W USTALENIU SYTUACJI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Wnioski o przyznanie pomocy społecznej złożone od dnia 1 lipca 2024 r. będą obowiązkowo wymagały przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i zebrania niezbędnych dokumentów zgodnie z procedurami, które obowiązują dla obywateli Polski. Wygaszona będzie możliwości składania przez obywateli Ukrainy jedynie oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.                            

W przypadku ubiegania się o pomoc społeczną obywatel Ukrainy zobowiązany będzie zgromadzić i udostępnić dokumenty wymagane w toku postępowania, w calu potwierdzenia swojej sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wynika to z art. 107 ust. 5B i 5d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim, Grojec ul. Beskidzka 100 lub pod numerami telefonu 846 64 27 lub  28. 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminy Oświęcim

                                                                                                                                                                                                                                                                   Anna Chojnacka

 

 


 

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!!!

 

Зміни в допомозі для громадян України

Центр соціального забезпечення Гміни Освенцим інформує, що з 1 липня 2024 року набуде чинності зміна до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

 

СКАСУВАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ, так

званих 40 злотих.

Однією з ключових змін для громадян України є скасування статті 13 Закону, на підставі якої можна виплачувати грошову допомогу в розмірі 40 злотих на добу особам, які надали біженцям житло та харчування у себе вдома.                           В результаті змін фізичні та юридичні особи, які надають житло та харчування громадянам України, зможуть претендувати на отримання допомоги на проживання та харчування, подаючи заяви лише за період, що охоплює проживання до 30 червня 2024 року.

 

УВАГА!

Заява на отримання грошової допомоги для забезпечення проживання та харчування громадян України на період до 30 червня 2024 року подається до 31 липня 2024 року. Особа, яка до цього часу надавала приміщення, може в будь-який час письмово вимагати від громадянина України звільнити приміщення, встановивши строк для звільнення приміщення не менше 14 днів. На прохання особи, яка надає житлове приміщення, або громадянина України, якого зобов'язали звільнити житлове приміщення, воєвода може надати допомогу в колективних засобах розміщення, зазначених у статті 12 Закону від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території країни".

 

СКАСУВАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ У РОЗМІРІ 300 ЗЛОТИХ.

З 1 липня 2024 року буде скасовано одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на прожиття, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Громадяни України зможуть подавати заяви на отримання допомоги лише до 30 червня 2024 р. Після закінчення встановленого законом терміну

заяви не прийматимуться.

 

ЗМІНИ У ВИЗНАЧЕННІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ОТРИМУВАЧІВ СОЦІАЛЬНОЇ

ДОПОМОГИ

З 1 липня 2024 року заяви на соціальну допомогу, подані з 1 липня 2024 року, обов'язково вимагатимуть проведення сімейної співбесіди та збору необхідних документів відповідно до процедур, які застосовуються до польських громадян. Можливість для громадян України подати лише заяву про особисту, сімейну, дохідну та майнову ситуацію буде скасована. При подачі заяви на отримання соціальної допомоги громадянин України буде зобов'язаний зібрати і надати документи, необхідні в ході розгляду справи, щоб підтвердити свою сімейну, дохідну і майнову ситуацію. Це випливає зі статті 107 Зак. 5B і 5d Закону від 12 березня 2004 року "Про соціальну допомогу".

 

Більш детальну інформацію можна отримати в Центрі соціального забезпечення Гміни Освенцим, 32-600 Освенцим, Гроєць, вул. Бескидська 100, або за телефонами 846 64 27 або 28.

 

 

Директор

Центру соціального забезпечення

Гміни Освенцим           

                                                                                                                                                                       Anna Chojnacka

 

 

Tagi