Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

07 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym, która w znaczącym stopniu przebudowuje system pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Od 01 stycznia 2024 r. zlikwidowany zostanie specjalny zasiłek opiekuńczy, a dla osób niepełnosprawnych wprowadzone zostanie nowe świadczenie wspierające. Zmieniony został także system przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od 01 stycznia 2024 roku - NOWE

 1. Przysługuje wyłącznie osobom opiekującym się dziećmi do 18 roku życia legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Opiekun ma możliwość wykonywania pracy zarobkowej bez ograniczeń oraz pobierania świadczeń emerytalno- rentowych.
 3. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18 roku życia świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.
 4. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po dacie 01.01.2024 r. zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od 01 stycznia 2024 roku – STARE

 1. Osoby, którym do 31 grudnia 2023r. zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do świadczenia na dotychczasowych zasadach tj. w szczególności bez ograniczenia wiekiem dziecka ale z dotychczasowym warunkiem braku aktywności zawodowej, nie dłużej jednak, niż do końca okresu na który prawo zostało przyznane
 2.   Osoby, którym do 31 grudnia 2023r. zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne zachowują do niego prawo na dotychczasowych zasadach jeżeli złożą wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożą wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do  świadczenia wspierającego.
 4. Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o  przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby  świadczenia pielęgnacyjnego.
 5. Świadczenie pielęgnacyjne przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi  wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.
 6. Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, co pozwoli uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna (otrzymanie świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne).
 7. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, chyba że zgon nastąpił przed dniem 01 stycznia 2024 roku.

 

Tagi