Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Z dniem 23 sierpnia 2023 r. nastąpiła zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne przysługujące za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie :

  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  • oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu.

 

 Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40zł. za osobę dziennie.

 

 Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu ul. Beskidzka 100 , 32-600 Grojec.

 

 Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

 Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

 Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwia w pewnych przypadkach przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022.1020 ze zm.)  gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni, w przypadku, gdy osoba której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (należy dostarczyć orzeczenie);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (należy dostarczyć niniejszy dokument wraz z tłumaczeniem na język poleski dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży (należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie) lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim znajdującym się w ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez osoby dorosłej przekroczyli granicę.

 

 

Ważne!

Informuję także, że  ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022.1383) uregulowała  termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 30.06.2022 r.

 

Wniosek za ten okres składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca 2022r., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. (033) 846 64 21 lub 846 64 23 oraz wysyłając maila na adres  e-mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl.